FAQs Complain Problems

प्रमुख सामाचार >

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परिवर्तन गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 05/08/2018 - 16:15 PDF icon 16 परिवर्तन गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७४.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७४ ७४/७५ 05/08/2018 - 15:29 PDF icon 15 परिवर्तन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७४.pdf
एफ.एम. रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 05/08/2018 - 15:24 PDF icon 14 एफ.एम. रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७४.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन,२०७४ ७४/७५ 05/08/2018 - 15:19 PDF icon 13 परिवर्तन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन,२०७४.pdf
परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली ७४/७५ 05/08/2018 - 15:14 PDF icon 11 परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली.pdf
परिवर्तन गाउँसभाको सभा संचालन तथा व्यबस्थापन (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली ७४/७५ 05/08/2018 - 15:10 PDF icon 10 परिवर्तन गाउँसभाको सभा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 05/08/2018 - 14:23 PDF icon ९ संचित कोष रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 05/08/2018 - 14:08 PDF icon 8 गा पा को अर्थ सम्बधि बनेको विधेक.pdf
परिवर्तन गाउँकार्यपालिकाको कार्यविभाजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम ७४/७५ 05/08/2018 - 13:51 PDF icon 4 कार्य विभाजन सम्बन्धमा.pdf
परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम ७४/७५ 05/08/2018 - 13:39 PDF icon 3 कार्य सम्पादन कानुन.pdf

Pages