FAQs Complain Problems

प्रमुख सामाचार >

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ‍‌.व २०७६-०७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 09/08/2019 - 15:56 PDF icon आ‍‌.व २०७६-०७७ को आर्थिक ऐन
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि -2075 ७५/७६ 04/05/2019 - 13:51 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि -2075.pdf
खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि-2075 ७५/७६ 04/05/2019 - 13:50 PDF icon खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि-2075.pdf
खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि -2075 ७५/७६ 04/05/2019 - 13:49 PDF icon खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि -2075.pdf
उपभोक्ता समिति कार्यविधि -2075 ७५/७६ 04/05/2019 - 13:38 PDF icon उपभोक्ता समिति कार्यविधि -2075.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्वस्थापन कार्यविधि – 2075 ७५/७६ 04/05/2019 - 13:36 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्वस्थापन कार्यविधि - 2075.pdf
परिवर्तन गा.पा.को विनियोजन ऐन २०७५-२०७६ ७५/७६ 08/24/2018 - 15:44 PDF icon परिवर्तन गा.पा.को विनियोजन ऐन २०७५-२०७६
परिवर्तन गा.पा.को आर्थिक ऐन २०७५ -२०७६ ७५/७६ 08/24/2018 - 15:31 PDF icon परिवर्तन गा.पा.को आर्थिक ऐन २०७५ -२०७६
परिवर्तन गाउँपालिकाको लक्षित समुदाय कार्यकरम् संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/08/2018 - 16:25 PDF icon १९ लक्षित समुदाय कार्यकरम् संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्नन ऐन,२०७४ ७४/७५ 05/08/2018 - 16:19 PDF icon 18 परिवर्तन गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्नन ऐन,२०७४.pdf

Pages